VAD ÄR
ESA 19?

ESA står för elsäkerhetsanvisningarna och är elbranschens gemensamma säkerhetsinstruktioner vilka är framtagna för att minska risken för skador orsakade av el. ESA är framtaget av Energiföretagen och Energiföretagen är en branschorganisation som samlar ungefär 400 företag vilka producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

Enligt arbetsmiljölagen så är arbetsgivaren skyldig att informera och utbilda arbetstagarna om de risker som finns i arbetet och hur de ska undvikas. ESA är en anvisning som uppfyller myndighetens förskrift och SS-EN 50110-1. För de allra flesta som arbetar inom elbranschen är ESA grunden för det säkra arbetet inom el.

ESA 19


När man pratar om ESA 19 så avser man framförallt två publikationer som Elföretagen har gett ut:Eller kanske ännu vanligare är att man syftar på utbildningar som ska ge kunskap i dessa anvisningar.

Tanken är att man med ESA-Grund:19.1 och ESA-Arbete:19.1 som hjälp och underlag kan utföra elektriska arbeten på ett säkert sätt. Enligt ESA ska utbildningarna repeteras minst vart tredje år.


esa 19

ESA GRUND: 19.1

EBR Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) omfattar säker skötsel av och säkert arbete på eller i anslutning till elektriska anläggningar.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Betryggande säkerhetsåtgärder ska vidtas mot skada genom elektrisk ström. Genom att följa EBR ESA uppfyller arbetsgivaren dessa krav. Vid arbete på anläggning som är särskilt komplicerad eller i situationer där denna anvisning inte ger tillräckligt stöd, måste arbetsgivaren komplettera med en anpassad anvisning som tar hänsyn till det särskilda fallet.

Via EBR ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen och branschens tolkning av SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar. Exempelvis så är ESA ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

EBR ESA är ett förtydligande och komplement till SS-EN 50110-1.


ESA ARBETE: 19.1

EBR ESA Arbete omfattar anvisningar för säkert arbete gällande lågspännings- och högspänningsanläggningar.

Dokumentet är ett komplement till EBR ESA Grund och förutsättningen för att kunna använda EBR ESA Arbete är att man har tillgång till båda dokumenten.

Detta dokument innehåller säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid skötselåtgärd eller någon av arbetsmetoderna.

Dokumentet är uppbyggt med beskrivna delar för de åtgärder som ska beaktas för respektive skötselåtgärd och arbetsmetod. Inom markerade avgränsningar ges information om vad man speciellt ska tänka på för lågspänning respektive högspänning.